تبلیغات

پودر پرپشت کننده موی Toppik

http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/1c5f-12.gif

کابوک
ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

دانلود ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آن

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن
پیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن
ادبیات نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن
ادبیات نظری وپیشینه پژوهش
 ادراک تعارض و روش های مدیریت آن
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل docx
حجم فایل 541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

 2-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….  20

2-2 بخش اول : مدیریت تعارض …………………………………………………………………………………  21

    2-2-1 تعریف تعارض  ……………………………………………………………………………………….  21

    2-2-2 ضرورت وجود تعارض ………………………………………………………………………………. 23   

    2-2-3 سیر تکاملی اندیشه تعارض  ………………………………………………………………………….  25   

           2-2-3-1 نظریه سنتی تعارض  ………………………………………………………………………..  25

           2-2-3-2 نظریه روابط انسانی  …………………………………………………………………………  25

           2-2-3-3 نظریه تعاملی  ………………………………………………………………………………..  25  

   2-2-4 مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ……………………………………………………………………. 27

   2-2-5 ماهیت تعارض ………………………………………………………………………………………….. 28

   2-2-6 زیان های ناشی از تعارض ………………………………………………………………………………29

          2-2-6-1 هدر رفتن وقت و انرژی سازمان  ……………………………………………………………. 29

          2-2-6-2 قضاوت نادرست  ……………………………………………………………………………….30 

          2-2-6-3 اثرات زیان بار بر بازنده  …………………………………………………………………….. 30    

         2-2-6-4 هماهنگی ضعیف …………………………………………………………………………………30

   2-2-7 سطوح تعارض  …………………………………………………………………………………………..31

         2-2-7-1 تعارض درون فردی …………………………………………………………………………… 31

         2-2-7-2 تعارض میان فردی …………………………………………………………………………….  31

         2-2-7-3 تعارض درون گروهی …………………………………………………………………………  31

         2-2-7-4 تعارض میان گروهی …………………………………………………………………………..  32

         2-2-7-5 تعارض میان سازمانی …………………………………………………………………………. 33

   2-2-8 منابع تعارض ……………………………………………………………………………………………. 34  

   2-2-9 دلایل تعارض  ………………………………………………………………………………………….. 35

   2-2-10 الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان  ……………………………………………………………..35                                

   2-2-11 فرایند تعارض  ………………………………………………………………………………………..  36

            2-2-11-1 مرحله اول : مخالفت های بالقوه ………………………………………………………….  37

                       2-2-11-1-1 ارتباطات ………………………………………………………………………  38

                      2-2-11-1-2 ساختار ………………………………………………………………………….  38

                     2-2-11-1-3 متغییرهای شخصی  ……………………………………………………………   39

         2-2-11-2 مرحله دوم : بروز تعارض …………………………………………………………………   40

         2-2-11-3 مرحله سوم : نیت یا قصد …………………………………………………………………..   41

         2-2-11-4 مرحله چهارم : رفتار ……………………………………………………………………….   41

         2-2-11-5 مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج)  …………………………………………………………..   42

                    2-2-11-5-1 نتیجه های سازنده تعارض  …………………………………………………….   43

                    2-2-11-5-2 نتیجه های ویرانگر تعارض…………………………………………………….   43

                    2-2-11-5-3 وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر  …………………………………   44

                    2-2-11-5-4 ایجاد تعارض سازنده  ………………………………………………………….   45

  2-2-12 فنون رفع تعارض ویرانگر  …………………………………………………………………………..  46

          2-2-12-1 اهداف فراگیر  ……………………………………………………………………………….  46

          2-2-12-2 کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها  ………………………………………………………  47

          2-2-12-3 توسعه منابع  …………………………………………………………………………………. 47

          2-2-12-4 حل مسأله به صورت دوطرفه  ……………………………………………………………..  48

          2-2- 12-5  سیستم های استیناف  ……………………………………………………………………..   49

          2-2-12-6 اختیار رسمی  ……………………………………………………………………………….. 50

          2-2-12-7 افزایش روابط متقابل ………………………………………………………………………..  51

         2-2-12-8 معیارها و سیستم های پاداش سازمانی  ……………………………………………………..  51

         2-2-12-9 ادغام واحدهای متعارض  ……………………………………………………………………  52

  2-2-13 فنون ایجاد تعارض سازنده  …………………………………………………………………………..  52

          2-2-13-1 ارتباطات  ……………………………………………………………………………………  52

          2-2-13-2 عدم تجانس  ………………………………………………………………………………….  53

          2-2-13-3 رقابت  ………………………………………………………………………………………   53

   2-2-14 رابطه بین تعارض و سایر عوامل …………………………………………………………………..  54

         2-2-14-1 رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری ………………………………………………….  54

         2-2-14-2 رابطه بین تعارض و عملکرد گروه  ………………………………………………………..  55

         2-2-14-3 رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه  …………………………………………………  56

         2-2-14-4 رابطه بین تعارض و رضایت شغلی  ……………………………………………………….. 56

         2-2-14-5 رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات  …………………………………………………….. 57

         2-2-14-6 رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون  ……………………………………………………. 57

         2-2-14-7 رابطه بین تعارض و شخصیت  ……………………………………………………………… 58

         2-2-14-8 رابطه بین تعارض و فرهنگ  ………………………………………………………………   59

         2-2-14-9 رابطه بین تعارض و هوش هیجانی  ……………………………………………………….   62

         2-2-14-10 رابطه بین تعارض و عدالت سازمانی  ……………………………………………………  63

   2-2-15 مدیریت تعارض  ……………………………………………………………………………………..  64

   2-2-16 استراتژی های مدیریت تعارض  …………………………………………………………………….  66

2-3 بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض  ………………………………………………………..  72

    2-3-1 دیدگاه برومند …………………………………………………………………………………………… 72

    2-3-2 دیدگاه کنت توماس  …………………………………………………………………………………….  73

    2-3-3 دیدگاه پوتنام و ویلسون  ………………………………………………………………………………   76

    2-3-4 دیدگاه ویکس  ………………………………………………………………………………………….. 77

    2-3-5 دیدگاه براون  …………………………………………………………………………………………..  80

2-4 بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………  81

    2-4-1 پیشینه پژوهش های داخلی  ……………………………………………………………………………  81

           2-4-1-1 پایان نامه های کار شده  ……………………………………………………………………..  81

           2-4-1-2 مقالات نوشته شده …………………………………………………………………………….  82

    2-4-2 پیشینه پژوهش های خارجی  ……………………………………………………………………………84

2-5 بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت  …………………………………………………. 86

   2-5-1 تاریخچه بانک ملت  ……………………………………………………………………………………  86

   2-5-2 چشم انداز ، ماموریت ،استراتژی و اهداف بانک ملت   …………………………………………….  87

          2-5-2-1 چشم انداز و ماموریت بانک ملت  ……………………………………………………………  87

          2-5-2-2 استراتژی های بانک ملت  ……………………………………………………………………  87

          2-5-2-3 اهداف بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  88

   2-5-3 ساختار سازمانی بانک ملت  …………………………………………………………………………… 90

   2-5-4 واحدهای بانک ملت  ……………………………………………………………………………………. 91

   2-5-5 شرکت های وابسته بانک ملت  ………………………………………………………………………..  91

   2-5-6 معرفی خدمات بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  92

جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………..  93

(2-1) مقدمه

مدیران پیوسته باید درباره موارد زیر تصمیم بگیرند: چگونه از کارکنان نهایت استفاده را ببرند،بر میزان رضایت آنها از کار بیفزایند ، به تیم هویت بیشتری بدهند و سرانجام عملکرد سازمان را بهبود بخشند. یک مسأله این است که آیا باید تعارض (اختلاف افکندن) یا مشارکت و همکاری افراد را تقویت کنند. آیا باید هنگامی که با یکدیگر رقابت می کنند یا آنگاه که با هم همکاری می نمایند بیشتر تشویق وتأیید شوند؟(Daft, 2001,509)

در بسیاری از سازمان ها تعارض به صورت یک مسأله جدی وجود دارد. شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال شرکت گردد ، ولی تردیدی نیست که می تواند بر عملکرد سازمان اثرات ناگوار بگذارد ، یا شرایطی پدید آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد. ولی همان گونه که در این فصل مشاهده خواهید کرد، هر تعارض یا مخالفتی بد نیست. پدیده تعارض همانند سکه ای است که دو روی دارد ، روی مثبت و روی منفی .(Robbins, 2006,783)

در زندگی سازمانی تعارض با قدرت و سیاست در ارتباط می باشد. تعارض ممکن است بین افراد و پایین گروه ها به وجود آید واغلب اوقات با رفتار سیاسی آغاز می شود.تعارض بخصوص زمانی به وجودمی آید که اعضای یک گروه تصور کنند تلاش هایشان برای دستیابی به هدفهای مورد نظربه وسیله گروهی دیگر خنثی می شود . به عنوان مثال تعارض ممکن است برسر منابع مالی،تعداد محل سازمانی رسمی در داخل گروه یا تعداد کامپیوترهایی که قرار است خریداری شود به وجود آید . تعارض ممکن است از پیش بینی مشکل ها ناشی شود. به عنوان مثال،گروهی ممکن است نسبت به گروهی دیگر که فکرمی کند مانعهایی برسر راه تحقق هدف هایش ایجاد خواهد کرد،احساس دشمنی کند. (امیری، 1385، 51)

در فصل پیشین درباره واژه تعارض اشاره ای نمودیم. در این فصل یک بار دیگر به صورتی دقیق تر به ماهیت ،فرآیند و مدیریت تعارض می پردازیم. دوایر سازمانی هدف های مختلف و متفاوت دارند ، کارها و وظایف مختلفی را برعهده می گیرند و از نظر حیثیت واعتبار با هم متفاوتند ؛ اعضای هر دایره و هر گروه از نظر سن ، میزان تحصیلات ، سطح آموزش و تجربه با هم اختلاف دارند. بذر تعارض در زمین این اختلاف ها کاشته میشود . از این رو باید پدیده تعارض را کنترل کرد یا اینکه سازمان هرگز به هدفهای خود دست نخواهد یافت. مدیریت اثربخش تعارض به مدیران کمک می کند با تحولات جدید کنار بیایند و برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت ها راه حل های مناسب تری پیدا کنند . به هر جهت برخورد مدیران  با تعارض ها و چگونگی کنترل آنها در بانک ها امر مهم بوده و مدیر بایستی دارای ویژگی های لازم جهت مدیریت صحیح تعارض ها باشد.

(ترابی پور،1389 ،46)

دانلود ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت و نظریه های آنتاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 | 08:52 ب.ظ | نویسنده : امین علیزاده | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • مقدار رفتن
 • سایت تبادل لینک - سیستم تبادل لینك بهترین سایت گرافیکی نقاشی ساختمان تک مرجع کسب درآمد اینترنتی ایران جاذبه های توریستی و گردشگری - جاذبه های توریستی ترکیه، آسیا و اروپا تبادل لینک رایگان عینک ریبن خلبانی - خرید عینک ریبن خلبانی اصل سایت تفریحی البرز پاتوق لینک رایگان - تبادل لینک,لینک رایگان,بک لینک,بک لینک رایگان,تبادل لینک اتوماتیک جوك و اس ام اس های داغ داغ لینک رایگان - تبادل لینک,لینک رایگان,بک لینک,بک لینک رایگان,تبادل لینک اتوماتیک جوك و اس ام اس های داغ داغ تبادل لینک جوك و اس ام اس های داغ داغ ساعت مچی مردانه چای ساز شخصی مستر تی خرید دانگل براوو ساعت مچی جی شاک چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک اتو موی پرو ویو prowave پاور بانک همراه عینک ریبن اصل فروش فانی بافت ساخت وبلاگ رایگان ساخت وبلاگ چای ساز و قهوه جوش همراه ساعت مچی زنانه گن لاغری ساعت مچی زنانه ساعت مچی جی شاک خرید لیوان لنزی خرید مونوپاد ارزان ساعت مچی زنانه و مردانه فروشگاه خرید ساعت دیواری شلوار ساپورت ساعت مچی کاسیو دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت دیواری مدرن کارواش خانگی ساعت دیواری فانتزی ساعت مچی ارزان عینک آفتابی مردانه لباس زنانه فروش گوش پاکن برقی عینک آفتابی پلیس خرید ساعت مچی کاسیو توپ هاور بال hover ball ساعت مچی مردانه خرید گن لاغری مردانه خرید کیف فانتوم جادویی خرید لباس زنانه مونوپاد حرفه ای مونوپاد گیرنده دیجیتال تبادل لینک هاست لینوکس

  خرید اینترنتی ارزان - خرید اینترنتی ارزان

  شلوارک لاغری هات شیپر آموزش فوتبال - مرجع تخصصی آموزش فوتبال تبادل لینک پایگاه لینك هوشمند اینترنتی - ثبت لینك و تبلیغات رایگان با پیج رنک 4 سرگرمی,تفریحی - باکس فون boxfun تبادل لینک هفت لینک گیرنده دیجیتال موبایل پاوربانک تبادل لینک جدید میهن بلاگ - با ما بهترین باشید .تبادل لینک هفت لینک پاوربانک خرید پاوربانک همراه آپلود عکس - آپلود عکس دانلود آهنگ های جدید - دانلود آهنگ های جدید تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان استخدام رسمی - استخدام رسمی فروشگاه فایل - فروشگاه فایل تبادل لینک - تبادل لینکhttp://www.persiantext.ir">متن آهنگ - متن آهنگ آپلود عکس - آپلود عکس تبادل لینک - تبادل لینک متن آهنگ - متن آهنگ آپلود عکس - آپلود عکس هاست ویندوز تبادل لینک - تبادل لینک اتوماتیک افزایش اددلیست یاهو - مارشال هاست ویندوز تک سبد بدو بوسه دات کام - بهترین سایت عاشقانه ایرانی آگهی رایگان - آگهی رایگان سایت آگهی سایت تبلیغات تبلیغات رایگان و ایستگاه نیازمندیهای راما فروشگاه اینترنتی تبادل لینک دانلود آهنگ جدید همسریابی - انتخاب همسر در سایت همسریابی تبادل لینک رایگان تبادل لینک - تبادل لینک ساعت دیواری خرید عینک آفتابی - خرید عینک آفتابی تبادل لینک - تبادل لینک مدل مانتو - مدل مانتو خرید پستـی تیشرت محرم فقط 19900 تومان عینک آفتابی زنانه خرید مانتو و ساپورت خرید ساعت دیواری تبادل لینک بلاگ روم - سیستم تبادل لینک هوشمند تور لحظه آخری - مرجع تخصصی ایرانگردی و جهانگردی مدرک بازرسی جوش - مدرک بازرسی جوش تبادل لینک ساده گن لاغری مردانه تبادل لینک سریع

  تبادل لینک هوشمند و رایگان - تبادل لینک هوشمند و رایگان

  تبادل لینک آموزش فوتبال - مرجع تخصصی آموزش فوتبال تبادل لینک - تبادل لینک گن لاغری مردانه - گن لاغری مردانه تبادل لینک - تبادل لینک خرید کفش - خرید کفش فروشگاه اینترنتی خرید با ما - فروش محصولات داهوا-دوربین های مداربسته آنالوگ، دیجیتال و تحت شبکه دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید ساخت وبلاگ - ساخت وبلاگ خرید بک لینک - بک لینک، خرید بک لینک، سایت خرید بک لینک، خرید بک لینک ارزان، خرید بک لینک قوی فروشگاه اینترنتی